Otevřeni ke změnám

Program

1. VÝZNAMNÉ OŽIVENÍ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V OBCI

Co se povedlo:

V této oblasti bylo dosaženo opravdu velkých změn. Povedlo se obnovit komunitní život v obci, obnovit vztahy s některými okolními obcemi a např. s Kamenicí rozvinout velmi úzkou spolupráci v různých projektech.

Většina výborů zastupitelstva pracuje na velmi dobré úrovni. Zvláště dobře pracuje nový kulturněspolečenskosportovní výbor pod vedením Jindřicha Síbrta a Romana Kotrče.

Pokračující, rozvíjené akce:

-          plesy

-          koncerty vážné hudby v Kostele Panny Marie Sněžné

-          setkání s historií

-          VU3V – univerzita třetího věku

-          výlety pro seniory dotované obcí

-          čarodějnice

-          mikulášská nadílka

-          dětský den na Radosti

-          podpora akcí organizovaných v Knihovně

Počali jsme tradici akcí nových:

-          Masopust

-          Popofest a podpora koncertů konaných na Sokolovně

-          Loučení s létem

-          Ringhofferovy hody (farmářské trhy)

-          Infocentrum v Posezení u Andělky – vznik za podpory obce

Kam chceme směřovat:

Pokračující podpora komunitního života v obci je naší velkou prioritou.

 

 2. SPOLUPRÁCE A VZTAHY S INSTITUCEMI

Co se povedlo:

-          obnova vztahů s pivovarem VP – např. spolupráce při rekonstrukci jídelny, přechodné prostory pro obecní a stavební úřad, prostor pro konání trhů

-          intenzivní komunikace s církví

-          spolupráce s organizacemi a spolky - myslivci, Tělovýchovnými jednotami a sportovní oddíly

-          spolupráce se soukromými subjekty a občanskými sdruženími

Kam chceme směřovat:

V této oblasti se chceme i nadále věnovat soustředit na jejich rozvoj a podporovat aktivity zaměřené na sport, kulturu a komunitní (sousedské) setkávání.

 

3. ROZVOJ ŠKOLSTVÍ V OBCI

Co se povedlo:

-          v roce 2016 se podařilo vybudovat nové křídlo základní školy, zcela rekonstruována byla i tělocvična, byla rozšířena a navýšena kapacita školní jídelny (využita ipro stravování seniorů)

-          nové křídlo budovy základní školy slouží také základní umělecké škole

-          v mateřské škole se realizuje obnova venkovních prvků a ploch

 

Kam chceme směřovat:

-          vybudovat samostatnou budovu pro základní uměleckou školu (např. na místě budovy bývalého obecního úřadu – proti základní škole)

-          školní multifunkční hřiště za tělocvičnou, které by mohlo být využíváno i jinými subjekty než ZŠ

-          v mateřské škole kompletní rekonstrukce vnitřního vybavení včetně kuchyně

 

4. INVESTICE, FINANCE, DOTACE A ROZVOJ OBCE

Co se povedlo:

-          snížili jsme náklady na právní služby pro obec a zároveň rozšířili jejich využití i pro příspěvkové organizace

-          po několika letech začal soud s OHL ŽS Brno o opravu kanalizace nebo finanční náhradu pro obec

-          stabilizovány obecní finance – citace finanční analýzy obce „Velké Popovice měly poslední roky výborný trend financí a docílily nejlepšího finančního potenciálu v historii obce. Teprve poslední roky přiblížily Velké Popovice zdravému standardu rozpočtového hospodaření

-          rozpočty příspěvkových organizací jsou tvořeny na základě odůvodněných potřeb, nikoliv tradice

-          vodovod – nezvyšujeme ceny, získání dotace na doplnění vodovodu v Lojovicích(začátek realizace podzim 2018),získání dotace na vodovod v Řepčicích (začátek realizace podzim 2019)

-          kanalizace– snížení nátoků balastních vod a tím snížení ztrátytéměř o 50%, získání dotace na kanalizaci a ČOV v Lojovicích (začátek realizace podzim 2018), získání dotace na kanalizaci v Řepčicích (začátek realizace podzim 2019)

-          rekonstrukce stávajících chodníků - např. růžový park, Masarykova ulice atd.,

-          rekonstrukce komunikací - např. Pivovarská, U Zámečku a U Výkupu, Mokřany, ve spolupráci se Středočeským krajem Masarykova ulice atd.

-          územní plán – je ve fázi pořizování

-          rozvoj osad – Řepčice klubovna, ČOV, kanalizace a vodovod Lojovice, kanalizace a vodovod Řepčice, práce na hasičské zbrojnici v Lojovicích a zadání vypracování urbanistická studie vzhledu centra Lojovic včetně výstavby nové hasičské zbrojnice

-          zahájeny stavební práce na chodníku v Novém Habří

-          obnova růžového parku

Kam chceme směřovat:

-          stavba obecního úřadu

-          stavba budovy ZUŠ

-          chodník Nové Habří – již zahájeny některé stavební práce

-          chodníky v Brtnici a Todicích (Masarykova ulice)- řešíme majetkové vypořádání v Brtnici (směrem na Lojovice)tak, aby bylo možné vystavět chodník v kopci, připravujeme podklady pro jednání s majiteli v ulici Masarykova kvůli přípravě pro plánovanou realizaci chodníku směrem do Todic

-          napojení Dubin na vodovod v Lojovicích a výstavbu vlastní ČOV

-          napojení Krámských a Křivé vsi na vodovod a kanalizaci v Lojovicích

-          hasičská zbrojnice a centrum Lojovic

 

5. BEZPEČNOST V OBCI

Co se povedlo:

-          podařilo se nám obnovit a zprovoznit kamerový systém v obci

-          zákaz vjezdu velkých dopravních vozidel do obce

 

Kam chceme směřovat:

-          zintenzivnit spolupráci s Policí ČR

-          světelný přechod (semafory) u základní školy

-          chodníky v Brtnici (směrem na Lojovice) a v Todicích (Masarykova ulice)

 

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co se povedlo:

-          revitalizace rybníků - z dotací byly revitalizovány rybníky –  např. Hůrka, Kovářský a Klášterní rybník

-          podpora aktivit komise pro životní prostředí

-          významný krajinný prvek Lipová alej

-          sběr elektrozařízení - rozšířili jsme možnosti sběru elektrozařízení, sběr kuchyňských olejů, jiných kovů než hliníku

-          tříděný odpad z domu – popelnice na plast a papír do domu

-          ČOV kanalizace a vodovod Lojovice – realizace 2018

 Kam chceme směřovat:

-          ČOV a vodovod Řepčice – zahájení realizace v roce 2019

-          obecní ČOV pro Popovice – nevzdáváme se této myšlenky (úzká souvislost s územním plánem)

-          přesto, že se dosud nepovedlo sběrný dvůr vytvořit, hledáme vhodný prostor pro sběrný dvůr (v rámci tvorby nového územního plánu)

-          podpora aktivit spolků a sdružení zaměřených na ochranu životního prostředí

-          podpora ochrany Přírodního parku Velkopopovicko

 

7. SENIOŘI

Co se povedlo:

-          obec sponzoruje dopravu na výlety

-          obnovené „Povídání o historii“,

-          univerzita třetího věku

-          dotované obědy - díky rekonstrukci školní jídelny může obec nabídnout svým seniorům dotované obědy

-          v obci byly vytvořeny podmínky pro fungování Charity Nový Knín; na činnost této charity schválilo zastupitelstvo obce finanční příspěvek

Kam chceme směřovat:

-          připravujeme kurz práce na počítači pro seniory za podpory obce a základní školy

-          neformální setkávání seniorů v prostorách základní školy bez organizovaného programu s kávou a malým občerstvením

-          dům pro seniory – úkol na více než jedno volební období, vybudování tohoto domu je naše vize do budoucnosti

 

8. SPORT

Co se povedlo:

 -          podpora činnosti sportovních klubů a spolků - každoroční příspěvky na sport v obci – Sokol Lojovice, Slavoj, Sokol, hasičský sport, kuželkářský klub….

Kam chceme směřovat:

-          příprava na vybudování multifunkčního sportovního centra

-          finanční podpora aktivit zaměřených na sport

 

9. INFORMOVANOST

Co se povedlo:

-          web obce – vytvořili jsme nový, moderní, přehledný web obce

-          Facebook – informovanost o akcích

-          setkávání s občany – budeme pokračovat v nabídkách setkání pro občany

Kam chceme směřovat:

-          zavedeme rubriku do zpravodaje –„aktuální dění“, kde shrneme to zásadní, o čem jednala a rozhodla rada obce a zastupitelstvo obce

-          modernizace zpravodaje – zamyšlení se nad lepší informovanosti občanů a tím i celé koncepce zpravodaje

-          sms servis – využít nejen k informacím o haváriích, ale i k informacím o akcích, apod.

 

Za Vaše náměty a dotazy budeme rádi. Kontaktujte nás buď přes kontaktní formulář: 

http://www.otevrenikezmenam.cz/?page=5

nebo na email: otevrenikezmenam@centrum.cz

Děkujeme za podporu.